حمل ونقل به عنوان يك جزء لاينفك از بخش صنعت و به عنوان رکن اولیه از مراحل Heavy Lift محسوب می شود. از مبدا تا محل نصب در سایت مربوطه.