این خدمات شامل تخلیه بار از کشتی و بارگیری بروی کشتی و حمل نقل بار از کشتی به محوطه های پس کرانه و یا سایتهای مقصد می باشد. انجام بیش از 5 پروژه توسط شرکت آذران پترو در این زمینه ، نشان از سطح توانایی شرکت و همچنین رضایت کارفرما دارد.